نظافت و پاکسازی اطراف میدان جهاد و ورودی شهرک اندیشه توسط واحد خدمات شهری


نظافت و پاکسازی اطراف میدان جهاد و ورودی شهرک اندیشه توسط واحد خدمات شهری