برگزاری نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در سال جدید

برگزاری نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در سال جدید


برگزاری نخستین جلسه گروه  تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در سال جدید

گروه تخصصی شهرسازی در نخستین نشست خود در سال جاری که در محل شورای مرکزی تشکیل شد، گزارش دکتر یزدانی را در مورد جلسه کارگروه آموزش گروه شهرسازی که در دفتر  مقرارت ملی ساختمان تشکیل شده استماع کرد و پس از بحث و تبادل نظر و دوره های پیشنهادی مورد تایید گروه قرار گرفت.
همچنین بیانیه گروه  در خصوص مسائل سیل اخیر با انجام اصلاحات پیشنهادی اعضا توسط دکتر صنیع زاده تهیه و ارائه می شود.
این گزارش حاکیست در نشست مشترک جمعی از اعضای گروه شهرسازی شورای مرکزی با خانم مهندس فرزانه  صادق مالو اجرد، معاون محترم  شهر سازی  و معماری وزارت راه و شهرسازی آقایان دکتر/- مهندس وثیق نیا- یزدانی- صنیع زاده- حق جو- البرزنیا و وظیفه شناس و خانم دکتر امکچی به بیان دیدگاه های خود در زمینه رعایت مسائل شهرسازی در جانمایی ها و طراحی های ساختمان ها پرداختند و در ادامه پس از استماع   نقطه نظرات خانم مهندس صادق مالواجرد معاون شهرسازی  و  معماری در مورد نظارت شهرسازی بر طرح های توسعه شهری مقرر گردید جلسات استمرار داشته و دو هفته دیگر در همین مکان برگزار شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات