بهرام درویشی به عنوان رییس کارگروه تخصصی امور سیل ومخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب دراستان کرمانشاه منصوب شد

بهرام درویشی به عنوان رییس کارگروه تخصصی امور سیل ومخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب دراستان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی : مهندس بازوند استاندارکرمانشاه طی حکمی بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه را به عنوان "رییس کارگروه تخصصی امور سیل ومخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب"شورای هماهنگی مدیریت بحران دراستان کرمانشاه منصوب نمود. دربخشی از این حکم آمده است درراستای دستورالعمل به پیوست شرح وظایف کارگروه تخصصی تحت مسئولیت را ارسال وضمن رعایت دقیق مفاد آن، انتظاراست نکات ذیل مورد توجه وعمل قرار گیرند. - توجه به برنامه ریزی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران بهویژه پیش بینی وپیشگیری ومقابله - تشکیل جلسات مستمر وگزارش عملکرد سه ماهه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان - پیگیری واجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان وکارگروه تخصصی - بهره مندی از روش های علمی وپژوهشی جدید ونیز فضای رسانه برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی - ارتقاء مشارکت عمومی ومدیریت مردم محور درمخاطرات طبیعی - تقویت بهینه سفره های آبی زیرزمینی و مدیریت مصارف منابع آبی دوام ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات