مطالعات ایجاد مسیرهای دوچرخه باید به شکل کارشناسی تهیه شود

مطالعات ایجاد مسیرهای دوچرخه باید به شکل کارشناسی تهیه شود

به گزارش شهریار ، سعید نیکوخصلت عضو شورای اسلامی تبریز با بیان مطلب فوق، گفت: یکی از پارامترهای تغییر رفتار، ایجاد زیرساخت های لازم است. در بحث دوچرخه سواری نیز ایجاد خطوط دوچرخه، افزایش ایستگاه های ارایه دوچرخه و ارایه مصوبه به شورا جهت تصویب و اجرای زیرساخت های لازم دوچرخه، می تواند گام مثبت در این زمینه تلقی شود.

وی با مهم برشمردن موضوع به روز رسانی طرح مطالعات جامع شهری، عنوان کرد: مطالعات ایجاد مسیرهای دوچرخه باید به شکل کارشناسی تهیه و در قالب لایحه برای تصویب به شورا ارائه شود تا بتوانیم اقدامات اولیه اجرایی در این زمینه را انجام دهیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات