آگهی  تجدید مزایده عمومی (نوبت دوم) درخصوص فروش ۱۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی کوی بوستان واقع در خیابان امیر کبیر

آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت دوم) درخصوص فروش ۱۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی کوی بوستان واقع در خیابان امیر کبیر

زمان: از تاریخ نهم اردیبهشت ماه به مدت ده روز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

منبع خبر

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

    نظرات