بازدید ۲۵ نفر از دانشجویان دانشگاههای بیرجند از منطقه حفاظت شده آرک وگرنگ شهرستان خوسف

بازدید ۲۵ نفر از دانشجویان دانشگاههای بیرجند از منطقه حفاظت شده آرک وگرنگ شهرستان خوسف

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات