آسفالت ورودی خیابان شهرک اندیشه توسط شهرداری بیجار


آسفالت ورودی خیابان شهرک اندیشه توسط شهرداری بیجار