گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی پیگیر مصوبه انتشار مبحث ترافیک

گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی پیگیر مصوبه انتشار مبحث ترافیک


گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی پیگیر مصوبه انتشار مبحث ترافیک

گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در جلسه اخیر خود خواستار طرح و بحث درباره الزامات ترافیکی و شرح خدمات و قیمت خدمات مرتبط با آن، در هیئت عمومی شد.

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

    نظرات