نظافت و پاکسازی کوچه های بادامستان توسط نیروهای واحد خدمات شهری


نظافت و پاکسازی کوچه های بادامستان توسط نیروهای واحد خدمات شهری