برگزاری کالیبراسیون تجهیزات ۲۴ آزمایشگاه آبفار خراسان رضوی

برگزاری کالیبراسیون تجهیزات ۲۴ آزمایشگاه آبفار خراسان رضوی

کالیبراسیون تجهیزات ۲۴ آزمایشگاه آبفار خراسان رضوی با نظارت شرکت دانش بینان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، با توجه به اهمیت و جایگاه انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی صحیح در استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه و به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌‌های آزمون، وسایل اندازه‌‌گیری و کلیه تجهیزاتی که عملکرد آن‌‌ها بر کیفیت فرآیند انجام آزمون و نتایج حاصل از آن تاثیر‌‌گذار می‌‌باشد و همچنین اطمینان از تطابق اندازه‌‌گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی (قابلیت ردیابی اندازه‌گیری با یکاهای SI)، کالیبراسیون سالانه خارجی تجهیزات ۲۴ آزمایشگاه سطح استان توسط شرکت مورد تایید سازمان استاندارد ایران انجام شده است.

در این دوره کالیبراسیون خارجی دستگاه های کدورت ‌سنج توسط پرسنل آزمایشگاه مرکزی با نظارت شرکت دانش بینان انجام گردید که بیش از ۵۰ میلیون ریال صرفه جویی در هزینه های جاری آزمایشگاه ها گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

نظرات