آسفالت و لکه گیری کوچه بکایی واقع در خیابان شهداء توسط واحد فنی و عمران شهری

آسفالت و لکه گیری کوچه بکائی واقع در خیابان شهداء توسط واحد فنی و عمران شهری