کنده کاری و زیر سازی چاله های خیابان دهخدا واقع در بادامستان توسط اکیپ آسفالت شهرداری


کند ه کاری و زیر سازی چاله های خیابان دهخدا واقع در بادامستان توسط اکیپ آسفالت شهرداری