مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده کرائی(شوشتر)

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات