گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مقایه میزان بارش و حجم رواناب استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی اعلام کرد:متوسط ریزش های جوی از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه براساس محاسبات انجام شده به روش منحنی هم باران برابر ۱۴۳/۸۶ میلیمتر می باشد که این میزان نسبت به بارندگی سال قبل ( ۸۵/۲۹ میلی متر ) ۶۹ درصد افزایش داشته و نسبت به متوسط بارندگی در دوره دراز مدت ( ۱۱۲/۸۴ میلی متر ) ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد. در ادامه شهابی فرد گفت: میزان پتانسیل رواناب تولید شده استان در این مدت در سال جاری ۶۸۲ میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش و نسبت به دوره دراز مدت ۲۹ درصد افزایش داشته است .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات