برگزاری چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

برگزاری چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

محورهای اصلی کنفرانس بدین شرح می باشد:

حمل و نقل پاک و توسعه پایدار شهری
حمل و نقل پاک و تاب‌آوری شهری
حمل و نقل پاک و قوانین و مقررات
اقتصاد و سیاست در حمل و نقل پاک
سلامت اجتماعی در حمل و نقل پاک
برنامه‌ریزی و طراحی شهری در حمل و نقل پاک
و...
[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات