برنامه های آموزشی غیرمتمرکز دفاتر امور روستایی استانداری ها تایید شد

برنامه های آموزشی غیرمتمرکز دفاتر امور روستایی استانداری ها تایید شد

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تایید برنامه های آموزشی غیرمتمرکز دفاتر امور شهری و روستایی استانداری های کشور در کمیته راهبری آموزش و توانمند سازی این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجید عبدالهی با بیان مطلب فوق افزود: مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی به منظور افزایش اثر بخشی و کارایی آموزش دهیاران و توسعه آگاهی ها، بهبود وظایف مدیریتی و همچنین در راستای شرح وظایف خود جهت اجرای هرچه بهتر اهداف آموزشی در راستای ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی کارکنان دهیاری های کشور در اولین کارگروه کمیته راهبری آموزش و توانمند سازی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، برنامه های آموزشی غیرمتمرکز دفاتر امور شهری و روستایی استانداری های کشور را مورد تایید قرار داد.

وی افزود: دفاترامور شهری و شوراها و امور روستایی و شوراهای استانداری ها با هماهنگی مجریان تخصصی دوره های آموزشی را با رعایت دستورالعمل آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۳۹۸ اجرا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: نظارت بر برگزاری این دوره ها توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات