برگزاری دومین  جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات