صیادان متخلف هنگام ارتکاب جرم در شهرستان اردل دستگیر شدند

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات