برگزاری جلسه  کارگروه  مدیریت پسماند  در اندیکا

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات