مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور اعضای سازمان در محل سالن فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار گردید.

این مجمع با دستور کار قرائت قرآن و پخش سرود، انتخاب هیات رئیسه سنی، انتخاب هیات رئیسه اصلی، ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره، ارائه گزارش عملکرد هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان،  انتخابات اعضای هیئت امناء و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، بررسی و تصویب تراز مالی ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مطابق ماده ۲۱ شیوه نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمانهای استان مصوب سال ۹۷، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مطابق ماده ۲۰ شیوه نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی استانها، مصوب سال ۹۷، گزارش اقدامات انجام شده درخصوص تشکیل تعاونی واخذ تصمیم، تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات ارائه شده هیات مدیره مبنی بر سرمایه گذاری ۴% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال ۹۳ در شهرستان سنندج با استقبال اعضای سازمان آغاز شد.

در این مجمع با انتخاب اعضای حاضر در مجمع مهندس یحیی دهیمی، مهندس فرزاد گورونی، مهندس حسام فانی، مهندس محمد ثوابی بعنوان هیات رئیسه سنی مجمع انتخاب شدند.

طی انتخاب اعضای مجمع مهندس فریدون صالحیان بعنوان رئیس مجمع، ..ناصر خانی بعنوان منشی و مهندس سارو حسنی و مهندس وریا سلطانی بعنوان ناظرین هیات رئیسه اصلی مجمع را برعهده گرفتند.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان ننظام م مهندسی ساختمان استان کردستان طی گزارشی به صورت مختصر فعالیت های هیات مدیره را در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی برای اعضا تشریح نمود.

مهندس جمال قناعت نیز ضمن اعلام فلسفه تشکیل صندوق حمایت اعضای سازمان گزارشی از فعالیت های هیات امنای صندوق را ارائه نمود.

سپس اعضای هیات امنای جدید و بازرس با انتخاب اعضای حاضر در مجمع برای دوره جدید انتخاب شدند.

در ادامه مجمع دکتر امیراسعد نصری زر به ارائه بودجه ۱۳۹۸ سازمان نظام مهندسی پرداخت که با تایید اعضای حاضر به تصویب رسید.

همچنین مهندس محمودی و مهندس سیدیونسی گزارش اقدامات انجام شده درخصوص تشکیل تعاونی  را ارائه نمودند که مورد تایید اعضا قرار گرفت.

تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات ارائه شده هیات مدیره مبنی بر سرمایه گذاری ۴% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال ۹۳ در شهرستان سنندج نیز مطرح و پیشنهاد هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش مصوبات مجمع پس از تایید و اعلام صورتجلسه توسط هیات رئیسه مجمع  بزودی در سایت سازمان درج خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات