برگزاری جلسه رئیسان و دبیران انجمن های عمرانی سراسر کشور

برگزاری جلسه رئیسان و دبیران انجمن های عمرانی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی - جلسه رئیسان و دبیران انجمن های عمرانی سراسر کشور ۵ تیر ماه به میزبانی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با حضور نمایندگان انجمن ها و مهندس بالار رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

گزارش جلسه شورای دبیران کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

گفتنی است محورهای اصلی این جلسه با مهندس بالار در خصوص مشکلات جامعه پیمانکاری در بخش نظام فنی و اجرائی به شرح زیر ارائه شد.

"براساس آخرین مکاتبه دفتر نظام فنی و اجرائی در خصوص نحوه رتبه بندی شرکتها اشکالات مربوطه به بیمه و پرداخت حقوق بازنشستگان ،بیمه اعضاءهیات مدیره،ثبت سوابق اجرائی،عدم رعایت اصل حقوقی اینکه قانون عطف به ما سبق نمیگردد و..... گفتگو شد که با پیشنهاد کانون سراسری و تائید جناب مهندس بالار مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی مجدد و رفع موانع رتبه بندی اقدام گردد.

در خصوص عدم پاسخگوئی مناسب به مکاتبات پیمانکاران طرح موضوع گردید.

در خصوص تنظیم آئین نامه اجرائی جهت ماده ۲ بند الف از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان طرح موضوع گردید.

در خصوص تشکیل کارگروه پرسش و پاسخ و تفسیر شرایط عمومی پیمان با همکاری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران انجام شود."

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات