واگذاری اجاره مغازه در مجتمع تجاری سیتی سنتر

شهرداری جلفا در نظر دارد برابر بند ۴ مصوبه مورخه ۹۸/۴/۳ شورای اسلامی محترم شهر جلفا تعداد ۲۷ باب از مغازه های خود واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری سیتی سنتر را از طریق مزایده عمومی بشرح ذیل  به مدت سه ساله به اجاره واگذار نماید.

 • آدرس و شماره مغازه و قیمت مبنا برای واگذاری:
ردیف شماره مغازه متراژ مغازه سقف کاذب قیمت مبنای ماهیانه اجاره
۱ ۴۰۵ و ۵۰۳ ۱۰۹ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ ۹۶ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰
۳ ۴۰۱ و ۵۰۱ ۱۰۷ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰
۴ ۴۰۳ و ۴۰۴ ۹۱ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۵ ۶۰۱ و ۶۰۲ ۹۳ * ۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۶ ۲۰۱ و ۲۰۲ ۶۹ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۷ ۴۰۲ ۴۸ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
۸ ۶۰۸ ۲۹ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۹ ۶۱۰ ۴۰ * ۱۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۰ ۲۰۶ ۳۲ * ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ ۲۰۸ ۳۲ * ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ ۲۰۹ ۳۲ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ ۱۳۴ ۵۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ ۳۱۶ ۳۲ * ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ ۳۲۰ ۳۲ * ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ ۵۰۲ ۳۱ * ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ ۱۳۵ ۳۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ ۴۳۱ ۱۹ * ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ ۴۳۲ ۱۹ * ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ ۴۳۵ ۱۹ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ ۱۱۷ ۲۱ ۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۲ ۱۱۸ ۲۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰
۲۳ ۱۲۰ ۲۰ * ۸/۵۰۰/۰۰۰
۲۴ ۱۲۲ ۲۰ * ۸/۵۰۰/۰۰۰
۲۵ ۱۲۳ ۲۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰
۲۶ ۱۲۹ ۲۰ * ۸/۵۰۰/۰۰۰
۲۷ ۱۳۱ ۲۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰

۲ هر شخص حقیقی و حقوقی فقط می تواند تنها برای یک مغازه پیشنهاد قیمت ارائه نماید در غیر اینصورت از لیست مزایده حذف خواهد گردید.

۳-پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مغازه های ردیف ۱ الی ۷ و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مغازه های ردیف ۸ الی ۲۷ به عنوان سپرده و شرکت در مزایده به حساب سیبای ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

۴- مدت زمان قرارداد اولیه یک سال بوده و تمدید قراردادهای سال دوم و سوم به شرط تسویه حساب کامل سال گذشته بوده و با ۱۵ درصد افزایش نسبت به قرارداد سال قبل خواهد بود.

۵- وصول اجاره بهاء در اول هر ماه خواهد بود و برای اجاره یکساله سه فقره چک اخذ و در صندوق شهرداری نگهداری و در صورت عدم پرداخت به موقع به حیطه وصول در خواهد آمد.

۶- مغازه ها بصورت وضع موجود به اجاره واگذار و در موقع تحویل صورتجلسه و بعد از اتمام مدت اجاره به صورت اولیه تحویل گرفته خواهد شد و بدین منظور تضمین لازم در انعقاد قرارداد اجاره اخذ خواهد شد. و برنده مزایده حق تغییر وضعیت فیزیکی مغازه را ندارد .

۷- در شرایط برابر قیمت ها اولویت برنده با مستاجرفعلی مغازه خواهد بود.

۸- قفسه بندی و ویترین و دکوراسیون و هر گونه تغییرات با کسب مجوز کتبی از شهرداری مجاز بوده و کل هزینه بعهده مستاجر میباشد و حق هیچگونه ادعایی از این بابت نخواهد داشت.

۹- اجاره بهای دو ماه اول درحین عقد قرارداد بایستی به حساب شهرداری جلفا از طرف برنده مزایده واریز شود.

۱۰- در مغازه هایی که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند سقف کاذب و یا دیوار کاذب اجرا گردیده که هزینه آن بر عهده نفر برنده مزایده براساس قیمت کارشناسی خواهد بود در ضمن مبلغ آن در طول مدت اجاره مستهلک و هیچ گونه هزینه ای بعد از اتمام قرارداد اجاره به مستاجر توسط شهرداری پرداخت نخواهد شد.

۱۱- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۸/۵/۵ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دبیرخانه  شهرداری تحویل نمایند.

۱۲- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه  مورخه  ۹۸/۵/۶ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

۱۳ – سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد اجاره با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول  قرارداد اجاره به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۴- برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت عقد قرارداد اجاره به شهرداری مراجعه و اجاره دو ماه اول را پرداخت نمایند  در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد.

۱۵- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهردار جلفا – جواد کاموسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات