مزایده حدود سی مترمربع از محوطه خالی در ضلع شمال شرقی ساختمان اداری شهرداری جلفا

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر جلفا، بند ۳ مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ مقدار حدود سی مترمربع از محوطه خالی در ضلع شمال شرقی ساختمان اداری شهرداری جلفا به پلاک ثبتی ۱۳/۲۶۶ را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مساحت به مترمربع

ارزش هر مترمربع به ریال

ارزش کل به ریال

حدود ۳۰ مترمربع

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱- پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به عنوان سپرده و شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

۲- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند.

۳- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

۴- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول، قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵- زمین موصوف بخشی از پلاک ثبتی ۲۶۶/۱۳ می باشد که دارای سند رسمی شش دانگ بوده و بعد از طی فرایند تفکیک به برنده مزایده واگذار می گردد.

۶- برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت بهاء زمین اقدام نمایند. در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده آنان ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .

۷- ملک مذکور هیچگونه دسترسی از ملک شهرداری ( مابقی پلاک ) را ندارد.

۸- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- قید و درج نام و نام خانوادگی و تلفن داوطلب بصورت خوانا بر روی پاکت الزامی می باشد.

۱۰- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۱- هزینه نقل و انتقال در دفترخانه به عهده برنده مزایده است.

جواد کاموسی – شهردار جلفا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

منبع خبر

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

    نظرات