آگهی اقدامات عمرانی شهرداری اسفراین

آگهی اقدامات عمرانی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسفراین

منبع خبر

شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین یک شهرداری در شهر اسفراین می باشد

نظرات