آگهی مناقصه نوبت اول - ((ایجاد شهرداری الکترونیک _فازیک))

آگهی مناقصه نوبت اول
((ایجاد شهرداری الکترونیک _فازیک))
شهرداری ایرانشهر در نظر داردبه استنادمصوبه شماره ۳۴۲۹/۵۰۱۵مورخه۲۴/۲/۹۸ جهت اجرای پروژه ایجاد شهرداری الکترونیک شهرایرانشهر از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات از شرایط مناقصه به شهرداری ایرانشهر دفتر شهردار مراجعه ویا با شماره تماس ۰۵۴۳۷۲۲۷۴۳۲تماس حاصل نمایند.
مدت اجرای پروژه ۶ماه وضمانت اجرایی۴ ماه میباشد
کلیات عملیات اجرایی شامل
ایجاد شهرداری الکترونیک درفاز یک شامل
_پیش ممیزی شهر ایرانشهر
_نصب ، آموزش و راه اندازی سامانه شهرسازی ، نوسازی ، درآمد، کسب و پیشه و GIS (تحت وب)
_ارائه کانورتور جهت انتقال اطلاعات از نرم افزار قبلی به جدید
_ارائه ، نصب و آموزش نرم افزار درگاه شهروندان ، مهندسین ناظر و پلیس ساختمان
تهیه نرم افزار مرتبط با ممیزی واحدهای مختلف شهرداری به عهده پیمانکار می باشد
سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد
پیشنهادهای فاقد سپرده مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده و متقاضیان ۱۰روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم مهلت دارند تا با مراجعه به آدرس ذکر شده وتحویل اسناد مربوط اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری ایرانشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

منبع خبر

شهرداری ایرانشهر

شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

    نظرات