دومین شب از جشنهای دهه کرامت با حضور بیش از ۶۰۰۰نفر از شهروندان برگزار شد .