بررسی جهت الحاق بخشی از اراضی به محدوده شهر سیرجان

بررسی جهت الحاق بخشی از اراضی به محدوده شهر سیرجان

بار دیگر دوشنبه ۲۴ تیر ماه  در جلسه کمیسیون های  شورای شهر  بحث و تبادل نظر  اعضاء  شورا  برای تعیین تکلیف نهایی  پیرامون موضوع پیشنهاد  الحاق بخشی از اراضی به محدوده شهری  توسط مشاور  به این دلیل که  این روند ضمن رعایت کردن قوانین و مقررات و سیاست های شورای عالی شهر سازی و معماری پیش می رود باید با استمرار و دقت بررسی تا تغییرات ایجاد  شده در آینده با رعایت موارد قانونی و مطابق  ظرفیت و پتانسیل شهر سیرجان صورت گیرد.محمد عسکری  رئیس  کمیسیون عمران شورای شهر با بیان اینکه مقرر شد  میزان هکتاری  اراضی مذکور به انضمام توضیحات فنی   مختلف توسط شهرداری تهیه و به شورا ارسال گرددتا  پس از تصویب  شورای شهر به مراجع استانی ارسال و ملاک عمل مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران  است  که پیرامون موضوع طرح جامع شهری   تصمیم می گیرد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سیرجان

    منبع خبر

    شورای شهر سیرجان

    شورای شهر سیرجان یک شورای شهر در شهر سیرجان می باشد

      نظرات