رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

رفع نواقص روشنایی پارک شهر توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات