آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهرداری ماسال

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهرداری ماسال

در راستای سیاست های دولت مبنی بر واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی و در اجرای بند الف آئین نامه مالی شهرداری ها ، شهرداری ماسال در نظر دارد بخشی از امور خدماتی شهری ، عمرانی ، فضای سبز ، نقلیه و غیره (مشاغل حجمی موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ مورخ ۸۵/۴/۱۵ هیئت محترم وزیران ) را از طریق برگزاری مناقصه کتبی عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت خدماتی معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند واگذار نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به واحد اداری یا مالی شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. موضوع مناقصه : واگذاری خدمات حجمی شهرداری ماسال(خدمات رفت و روب شهری، فضای سبز ، نقلیه ، سی ان جی ...) مبلغ تضمین:۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی ، (اعتبار ضمانت نامه ها باید سه ماه باشد ) و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده شهرداری ماسال به شماره حساب ۰۱۰۵۳۵۹۸۶۴۰۰۰ نزد بانک ملی هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال واریز به حساب درآمد شهرداری ماسال به شماره حساب ۰۱۰۵۳۵۸۹۵۶۰۰۶ نزد بانک ملی تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۸/۰۴/۴ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه ۹۸/۴/۱۸ تاریخ بازگشایی پاکت ها : روز چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰ صبح در دفتر کار شهردار محل فروش اسناد :واحد اداری و کارگزینی شهرداری ماسال محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شهرداری ماسال شرکت کنندگان میبایست دارای گواهی صلاحیت خدماتی معتبر از اداره کار ور رفاه اجتماعی در سال جاری باشند. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های۶۱ -۶۰ ۰۱۳۴۴۶۶۲۲ تماس حاصل فرمایند. روابط عمومی شهرداری ماسال


لینک اصل خبر در سایت شهرداری ماسال

منبع خبر

شهرداری ماسال

شهرداری ماسال

شهرداری ماسال یک شهرداری در شهر ماسال می باشد

    نظرات