واحدهای بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

واحدهای بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات