برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر و تحول

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر و تحول

دوره آموزشی مدیریت تغییر و تحول با تدریس استاد فرهیخته جناب آقای دکتر طاهری، با حضور جمعی از مدیران توزیع نیروی برق شهرستان شیراز در مرکز آموزش های تخصصی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس واقع در خیابان شهید آقایی شیراز در حال برگزاری است.

لینک اصل خبر در سایت مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    منبع خبر

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات