روز انتخاب در اجلاس ۲۲

روز انتخاب در اجلاس ۲۲روز انتخاب در اجلاس ۲۲
بیست و دومین روز اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  ، در محل پژوهشکده صنعت نفت در تهران ادامه یافت .در آغاز جلسه هیئت رئیسه در محل خود استقرار یافت و سپس بحث و بررسی درباره چگونگی برگزاری انتخابات دوره هشتم شورای مرکزی آغاز شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات