کولینگ فنهای جدید هر دو واحد نیروگاه حرارتی تبریز به خارج از ساختمان بویلر منتقل شد 

الکتروفن های flam scanner cooling ...

کولینگ فنهای جدید هر دو واحد نیروگاه حرارتی تبریز به خارج از ساختمان بویلر منتقل شد الکتروفن های flam scanner cooling ...

کولینگ فنهای جدید هر دو واحد نیروگاه حرارتی تبریز  به خارج از ساختمان بویلر منتقل شد

الکتروفن های flam scanner cooling fan بویلر واحد یک و دو نیروگاه حرارتی تبریز با بررسی های کارشناسی  به خارج از محیط گرم اطراف کوره بویلر منتقل گردید.

مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت: با توجه به نصب الکتروفن های مذکور در محل نامناسب و بسیار گرم، بطور مداوم و مکرر شاهد  آسیب و خرابی بودیم.

مهندس خلیل زاده افزود : جهت حل مشکل خرابی مداوم و آسیبهای مکرر الکتروفنها، کارشناسان مربوطه بررسی های لازم را انجام داده و با اتفاق نظر محل مناسبی را برای منتقل کردن الکتروفنها به خارج از بویلر و دور از محیط گرم  انتخاب کردند و امکان سنجی تغییرات در این فن ها را مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد : این الکتروفن ها دارای اهمیت بسیار بوده و در ارتفاع ۲۰ متری در طبقه چهارم بویلر قرار داشتند که با همت عوامل و کارشناسان مربوطه به خارج از محوطه بویلر انتقال داده شد و از آسیب رسیدن مداوم به آنها جلوگیری بعمل آمد.

ایشان در پایان اضافه نمودند : اصلاح صورت گرفته باعث افزایش طول عمر الکتروفن ها شده  و کارایی آنها نیز بیشتر خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات