گزارش تصویری از اجرای 85 درصدی فرش موزائیک پیاده رو و نوسازی نهر آب بلوار سید طاهرالدین وواجرای 70درصدی فرش موزایک پیاده رود خیابانانهای چزابه ،شهید نواب صفوی وپرستار

گزارش تصویری از اجرای 85 درصدی فرش موزائیک پیاده رو و نوسازی نهر آب بلوار سید طاهرالدین وواجرای 70درصدی فرش موزایک پیاده رود خیابانانهای چزابه ،شهید نواب صفوی وپرستار

گزارش تصویری از اجرای 85 درصدی فرش موزایک پیاده رو و نوسازی نهر آب بلوار سید طاهرالدین واجرای 70 درصدی فرش موزایک پیاده رو خیابانهای چزابه،شهید نواب صفوی و پرستار توسط شهرداری بم

اجرای فرش موزایک و نوسازی خیابان سید طاهرالدین

اجرای فرش موزایک خیابان چزابه

اجرای فرش موزایک خیابان پرستار

اجرای فرش موزایک خیابان شهید نواب صفوی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بم

    منبع خبر

    شهرداری بم

    شهرداری بم یک شهرداری در شهر بم می باشد

      نظرات