دعوت شرکت های واجد صلاحیت جهت شرکت در ارزیابی کیفی مشاور

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از مشاوران واجد شرایط (پایه 2 محیط زیست ) جهت مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه 200961107000009 بارگذاری نموده است به صورت الکترونیکی به فروش رساند.

لذا کلیه شرکتهای واجد صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه اخبار صنعت تاریخ 98/05/07 (نوبت اول) و مورخ 98/05/08 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ( (WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات