بخش هفتم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

بخش هفتم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

12) جابجایی محور ستون

دربرخی ازپروژه هاپس ازبررسی وتصویب نقشه کارفرمااقدام به تغییرکاربری و یامعماری نقشه می نمایدکه این تغییرات منطبق برنقشه نبوده و بعدازاجرااقدام به ازبیلت نقشه میشود. ازجمله این تغییرات جابجایی ستون ویاتغییرمحورستون میباشد. نمونه ای ازعدم رعایت موردذکرشده دریک ساختمان نمایش داده شده است.

بخش هفتم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

13) عدم رعایت درز انقطاع

مطابق بند 1 - 4 - 1 آیین نامه 2800 برای حذف ویاکاهش خسارت وخرابی ناشی ازضربه ساختمانهای مجاوربه یكدیگر،ساختمانهابایدبا پیش بینی درزانقطاع ازیكدیگرجداشده ویابافاصله ای حداقل ازمرزمشترك با زمین های مجاورساخته شوند. دراین خصوص بند 9 - 2 - 1 - 3 -1مقررات ملی ساختمان پیش بینی موقعیت درزهاى انقطاع وجزئیات آنهادرنقشه هاراالزامی نموده است. ولی متاسفانه این مورد با یونولیتهای به ضخامت دوسانت و یابااکتفانمودن به نایلون عملاحذف می شود. وحتی گاها بعلت عدم دقت دربررسی نقشه هادرزانقطاع ترسیم نمی گردد.

بخش هفتم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

بخش هفتم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات