آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول

شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شمار ه 4 شورای محترم اسلامی شهر ، در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله های شهری، تنظیفات، شستشو و رفت و روب شهر) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.

1- اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000 / 500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2- مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/ 000 / 7 ريال می باشد.

3- شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/ 400 / 8 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3  ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4- مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک سال شمسی می باشد.

5- موضوع کار :

- جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و تخلیه در بارانداز شهرداری

- جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و پیاده روها

- لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و جداول سطح شهر

6- میزان کار :  روزانه حدوداً 120 تن زباله می باشد.

7- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرماوباتوجه به جمیع جهات تعیین واعلام خواهد شد.

9- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده  و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 08/05/98  لغایت 15/05/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13- مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ به مناقصه حداکثرتاساعت12روزیکشنبه مورخه27/05/98می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 28/05/98 می باشد.

15- برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

16- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

17- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات