فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول

شهرداری پاوه در اجرای درخواست شماره ۴۳۲۶ مورخ ۹۸/۰۵/۱۲ واحد عمران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه ساماندهی محوطه غسالخانه و احداث معبر ارتباطی به شماره ۴۳۶۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

ردیف

موضوع مناقصه عمومی

مبلغ پایه مناقصه عمومی ( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی ( ریال)

شماره مناقصه عمومی در سامانه ستاد

۱

ساماندهی محوطه غسالخانه و احداث معبر ارتباطی

۲/۵۵۸/۹۱۷/۵۰۲

۱۲۷/۹۴۵/۸۷۵

۲۰۹۸۰۰۵۲۳۹۰۰۰۰۰۲

شرایط  :

 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۴ می باشد .
 • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز دوشنبه مورخ ۰۵/۱۴/ ۹۸ ساعت ۱۰ لغایت روز یک شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵
 • زمان بازگشایی پاکت ها : روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴
 • برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸ می باشد .
 • حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته ابنیه یا راه ، راه آهن و باند فرودگاه می باشد .
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه برابر آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است .
 • برندگان اول و دوم ( در صورت اعلام ) مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان برابر آئین نامه مالی شهرداری ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد .
 • پیشنهادهای بدون سپرده شرکت در مناقصه ، مخدوش ، مشروط ،  دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی و بدون مهر و امضاء معتبر قابل قبول نمی باشد .
 • شرکت هایی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند .
 • اعتبار این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری پاوه می باشد .
 • اطلاعات تماس شهرداری پاوه جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها . آدرس : پاوه خیابان محمد غزالی تلفن : ۴۶۱۲۲۸۱۹- ۰۸۳ مسئول واحد عمران
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ ۰۲۱
 • کلیه پیمانکاران واجد شرایطی که قصد شرکت در مناقصه عمومی فوق الذکر را دارند بایستی تا روز چهارشنبه مورخ  ۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲ اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در مناقصه را به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند .

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر / لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

  منبع خبر

  شهرداری پاوه

  شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

   نظرات