در خصوص هزینه عضویت و اخذ ایران کد

در خصوص هزینه عضویت و اخذ ایران کد


عطف به نامه شماره 180971 مورخ 1398/04/26 اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت (تصویر پیوست) در خصوص هزینه عضویت و اخذ ایران کد در جهت تسهیل روند ثبت نام و خوداظهاری شرکتهای سازنده و تامین کننده در سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت، تخفیفات ویژه ای به شرح پیوست در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که تخفیفات ذکر شده حداکثر تا تاریخ 1398/06/31 دارای اعتبار میباشد خواهشمنداست در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.
لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات