آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم ، غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری بناب

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم ، غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری بناب

به استناد بند 6 مصوبه  مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه  انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/06/09 به صورت سربسته در سه پاک شامل (الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده-ج- پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت کنند. پیشنهادات رسیده روز شنبه مورخه 98/06/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.موضوع مزایده: غرفه انتشارات ( انجام امورات چاپ، کپی و تایپ)/ آدرس: مقابل ساختمان مرکزی/ مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)  3/000/000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال) 5/000/000

قوانین

1- کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد
2- قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال است
3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مزکور به شخص دیگر را نخواهد داشت.
5-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد خواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- متقاضیان می بایستی مبلغ (5/000/000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.
7- پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه، دارایی، مالیات و ...) بر عهده برنده مزایده است.
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان الزامی می باشد.
9- پس از اتمام مهلت مقرره هیچ گونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد
10- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- در صورت مشاهده هر گونه تبانی مزایده باطل اعلام میگردد.
12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات