برگزاری همایش آشنایی با مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی