آگهی مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری بناب

آگهی مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری بناب

شهرداري بناب به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه 29/03/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد جایگاه سی ان جی شهرداری بناب ( واقع در میدان شهداء ) را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخه 1398/06/16 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز شنبه  مورخه  16/06/98 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.


موضوع مزایده    مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه      مبلغ سپرده شرکت در مزایده    مدت قرارداد


جایگاه CNG شهرداری بناب (واقع در میدان شهداء)    500،000،000 ریال    400،000،000 ریال    یک سال

تیزپاز نیاری -شهردار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات