عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی خبر داد: هزینه تبلیغات در نمایشگاه ها اجباری نیست

به گزارش اخبار ساختمان، جهانگیر حبیبی با بیان این که روش فعلی در پیش گرفته در راستای حمایت از تولید داخلی است، گفت: تنها شرکتی که بر اساس مصوبه قانونی کار آن برگزاری نمایشگاه است، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران است و نرخی که برای برگزاری نمایشگاه در راستای حمایت از تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین کارآفرینان پیش بینی می شود با شرکت هایی که در سایت های غیر استاندارد نسبت به برگزاری نمایشگاه اقدام می کنند، قابل مقایسه نیست. وی با اشاره به قیمت حمایتی تعرفه غرفه ها در پاسخ به این که آیا این امکان وجود نداشت که تبلیغات نیز در قالب مبلغ پرداختی بابت غرفه ها دریافت می شد تا هزینه اضافی به صنعتگران تحمیل نشود، افزود: تبلیغات و تعرفه غرفه ها به صورت مشخص تعیین شده و نمی توان سایر هزینه ها را به بر مبنای قیمت غرفه ها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات