فروش چهار قطعه از قطعات تفکیکی وراث مرحوم سیف اله شعبانی

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه مورخه ۹۸/۰۶/۰۷ شورای اسلامی محترم شهر جلفا، فروش چهار قطعه از قطعات تفکیکی وراث مرحوم سیف اله شعبانی بخش ۱۳تبریزواقع در بلوار پارک کوهستان جنب رستوران دربار به شماره های ۳۳-۳۵-۳۷-۱۵با کابری مسکونی بصورت وضع موجود و به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف شماره قطعه مساحت      (متر مربع) قیمت هرمتر قطعه (ریال) قیمت کل قطعه زمین (ریال) مبلغ سپرده (ریال)
۱ ۳۳ ۸۴,۳۹۹ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۹۹۹/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۳۵ ۸۴,۳۹۹ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ ۳۷ ۸۴,۳۹۹ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۹۹۹/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ ۱۵ ۷۳,۵۷۶ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۵۹۵/۲۸۸/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 • پیشنهاد دهندگان بایستی طبق جدول بالا مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۸/۰۷/۱۶ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند.
 • پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه  مورخه  ۹۸/۰۷/۱۷ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول، قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت بهاء زمین اقدام نمایند. در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده آنان ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .
 • ساختمان بصورت وضع موجود بفروش میرسدواسکلت ساختمان تکمیل بوده وساختمان در مرحله نازک کاری می باشد
 • ساختمان دارای پروانه ساختمانی معتبر ونقشه های کامل وتایید شده می باشد ومتقاضیان می توانند جهت رویت نقشه وپروانه ساختمان در روز های کاری به شهرداری مراجعه نمایند.

۸- به پیشنهادات مخدوش و مبهم بدون امضاء ومشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- قید و درج نام و نام خانوادگی و تلفن داوطلب بصورت خوانا بر روی پاکت الزامی می باشد.

۱۰- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۱- هزینه نقل و انتقال در دفترخانه به عهده برنده مزایده است.

۱۲-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات