آگهی مزایده عمومی یک باب واحد تجاری شماره 19

آگهی مزایده عمومی

شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره 74 مورخ 98/3/8 شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد  نسبت به فروش یک باب واحد تجاری شماره 19 به متراژ تقریبی 40.50 مترمربع و 19.05 مترمربع بالکن به آدرس اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای روبروی بوستان سعدی – مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد با قیمت پایه کارشناسی 4.460.000.000 ریال و برابر مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

 • مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد : پایان وقت اداری مورخ 98/7/10
 • تسویه حساب به صورت نقدی می باشد .
 • مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 223.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
 • هزینه آگهی و کارشناسی و سایر موارد و عوارض قانونی به عهده برنده مزایده می باشد .
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است .
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

  منبع خبر

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

   نظرات