3 هزارو 846 مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار برق کشور می شود

3 هزارو 846 مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار برق کشور می شود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات