انبارهای ضایعات هرچه سریعتر به شهرك بازیافت انتقال یابد.

انبارهای ضایعات هرچه سریعتر به شهرك بازیافت انتقال یابد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات