اتمام بازدید 8000 ساعته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

اتمام بازدید 8000 ساعته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات