بازدید آقای دكتر كوشش تبار مدیر كل محترم دفتر اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریهای كشور و آقای مهندس صادقی پور مدیركل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از شهر بستك.

بازدید آقای دكتر كوشش تبار مدیر كل محترم دفتر اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریهای كشور و آقای مهندس صادقی پور مدیركل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از شهر بستك.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بستک

  منبع خبر

  شهرداری بستک

  شهرداری بستک

  شهرداری بستک یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بستک می باشد

   نظرات