گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوی

به گزارش اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، سيد حسين حسيني مدير توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در اين مراسم كه با حضور جمعي از كاركنان اين اداره كل برگزار شد؛ گفت:‌ نامگذاري اين روز بعنوان عصاي سفيد بمنظور تجليل از زحمات برادران و خواهران روشندل است .

وي با اهداي هديه از زحمات سركار خانم جوان همكار روشندل اين اداره كل تجليل كرد و گفت: ايشان از نيروهاي با سابقه و متعهد اداره كل مي باشد كه در واحد تلفن خانه تا كنون توانسته بنحو احسن ايفاء وظيفه مي نمايد .

گفتني است ، ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ مصادف با ۲۳ مهرماه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز با هدف توجه بیشتر ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ نامگذاری شده است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات